جدول طرز تهیه معرف های پر کاربرددر آزمایشگاه های زیست شناسی

طرز تهیه

مورد استفاده

نام معرف

 

1/0  گرم پودر خشک +یک لیتر آب مقطر

رنگ آمیزی بافت های چوبی گیاهی

بلودو متیلن

1

3 گرم بلور ید + 6 گرم یدید پتاسیم

+  cc 200 آب مقطر

بافت های جانوری و پارانشیم گیاهی

لوگول

 ( ید یدوره)

2

14 گرم پودر کریستال ویله + cc100 الکل ایزوپروپیل 95/0 صاف کرده

 ( هنگام کار تا 10 برابر رقیق شود)

رنگ آمیزی باکتری

کریستال ویوله

3

3/3 گرم پودر اورسئین

 +  cc 100 اسید استیک غلیظ

مشاهده مراحل تقسیم میتوز

وکروموزوم ها

استواورسئین

4

15/0 گرم پودر لیشمن +  cc100 الکل متیلیک   هسته گلبول های سفید، آبی رنگ دیده می شود.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

رنگ لیشمن

5

یک گرم پودر کارمن زاجی+    cc100

آب مقطر بافت ها به رنگ قرمز دیده می شود.

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

کارمن زاجی

6

2 گرم پودر کارمن بدون زاج + cc 300 آب مقطر حرارت ملایم  آنقدر زاج سفید ( سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم ) می افزاییم تا رنگ قرمز تیره گردد. صاف می کنیم دوام بیشتر به روش بالا

 

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

/ 1 نظر / 125 بازدید
سامان

سلام . وبلاگ خوبی دارید. سعی کنید آن را به روز نمائید. با تشکر