تغییرات کتب زیست 90

تغییرات کتاب علوم زیستی و بهداشت (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)

 

شماره صفحه  

تغییرات  

11

افزودن جلبک‌ها به توضیح دیوارة سلولی

22

اصلاح شکل مولکول نشاسته و گلیکوژن

49

مادة ضد A سبب می‌شود...............، به هم بچسبند .

52

اصلاح شکل 4-6

58

... بر ناحیة غضروفی واقع در دو سر ... حذف شده است.

با استخوان‌سازی ¬ با تحریک استخوان‌سازی

60

تصحیح شکل پرسش و تحقیق

69

حذف شکل 9-7 دستگاه سازندة تولید کود

72

حذف جملة «شیر را به دو روش حرارت می‌دهند و استرلیزه می‌کنند»

96 و 97

... و یک پوشش درست شده است. ¬ و پوششی پروتئینی به نام کپسید درست شده است. بسیاری از ویروس‌ها دارای پوشش دیگری نیز هستند.

 

تغییرات کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه(1) (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)

 

شماره صفحه  

تغییرات  

5

« نشاسته منشعب» به «بیشتر بدانید» اضافه شود.

6

اصلاح CH3 به CH2 در بیشتر بدانید.

7

اصلاح تعریف پروتئین‌ها

26

حذف پاراگراف دوم از ستون اول: دیوارة باکتری‌ها..... پیرامونی دارد.

33

لیزوزوم را ترک می‌کنند ¬ واکوئل را ترک می‌کنند.

38

حذف شکل 29-2.... را نشان می‌دهد و افزودن «این دو فرایند به انرژی زیستی نیاز دارند» به انتهای پاراگراف

40

اصلاح شکل 32-2

43

حذف «شاید بتوان.............مشاهده کرد.»

44

اصلاح شکل 2-3

45

افزودن: (مخاطی) بعد از غشای موکوزی

63

... به علت وجود همین ماده است. ¬ به همین علت است.

69

حذف «سلول‌های بدن» از عنوان

76

اصلاح زیرنویس شکل 4-6: چهار کمان ¬ چهار جفت کمان

84 و 85

افزودن بیشتر بدانید.

87 چاپ 89 88 چاپ 90

... مونوسیت‌ها دارای...... ¬ مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها دارای....

104چاپ 89 105چاپ 90

حذف بخش «ب» فعالیت 1-7

108چاپ89

109چاپ90

بخش‌های مرده ¬ بخش‌هایی از گیاه

112چاپ89

113

جذف فعالیت 1-8

114چاپ89

115چاپ90

حذف فعالیت 3-8

120چاپ89

121چاپ90

کپسول‌های رشته‌ای ¬ کپسول رشته‌ای

 

تغییرات کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه(2) (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)

 

شماره صفحه  

تغییرات  

14

حذف ویروس از شکل 7-1

34

پاراگراف اول- خط ماقبل آخر- نورون به سلول تبدیل شده است.

43

خط اول پاراگراف آخر: سلول‌های پوششی به بافت پوششی

در انتهای همان خط در بافت‌های دیگر به درموبرگ‌های بافت‌های دیگر تبدیل شده است.

7

شکل مغز ماهی نام‌گذاری شده است.

52

خط سوم از آخر(بالای «بیشتر بدانید»: چین‌خوردگی قشر مخ در وال.... و سایر پریمات‌ها (نخستی‌ها) به چین‌خوردگی قشر مخ در پریمات‌ها(نخستی‌ها) و وال...

58

شکل 2-3 جایگزین شده است.

62

شکل 5-3 جایگزین شده است.

67

خط دوم:... شیارهای عمیق نمیکره‌های مخ به شیارهای عمیق هر یک از نیمکره‌های مخ

88

«بیشتر بدانید» اضافه شده است.

91-90

آخرین جمله ص 90 و اولین جمله ص 91 اصلاح شده است به: انسولین هم‌چنین با اثر بر غشای سلول‌های ماهیچه‌ای، سبب می‌شوند این سلول‌ها گلوکز بیشتری جذب و آن را به گلیکوژن تبدیل کنند. اثر گلوکاگون عکس عمل انسولین است.

109

«بیشتر بدانید» اضافه شده است.

125

شمارة 5: سیتوکینز از اما گاهی هستة سلول.... تا پایان پس از مراحل جنینی حذف شده است.

132

شماره فعالیت‌ها 2-6 و 4-6 به 1-6 و 2-6 اصلاح شده است.

137 و138

تصاویر تقسیم میوز در دو صفحة روبه‌رو قرار گرفته و لکه‌های رنگی آن‌ها اصلاح شده‌اند.

141

در شکل جفت کروموزوم‌ها شماره‌گذاری شده‌اند.

144

به آخرین پاراگراف قبل از عنوان انواع تولید مثل غیرجنسی این جمله اضافه شده است: زنبورهای نرهاپلوئید( n کروموزومی)‌اند اما زنبوردهای ماده دیپلوئیدند و از لقاح تخمک با اسپرم به وجود می‌آیند.

155-154

رنگ گل‌های مایل به زرد به سفید تبدیل شده است.

176

پاراگراف دوم خط آخر عبارت «رنگ چشم‌» ها حذف شده است.

192

خط ششم: تمایز می‌یابد به تمایز یافته است تبدیل شده است.

201

در شکل 13-9: ساقه به ساقه‌چه تبدیل شده است.

203

در شکل 14-9: در دانة ذرت پوشش دانه به پوشش تخمک می‌چسبد، به پوشش دانه تبدیل شده است.

229

«بیشتر بدانید» اضافه شده است.

 

تغییرات کتاب زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)

 

شماره صفحه  

تغییرات

14

شکل سمت چپ، رنگ‌های آن تصحیح شده است.

17

8- با ورود عامل پایان ترجمه، یک آنزیم پیوند بین...

19

در شکل در جلوی اینترون واگزون رونوشت اضافه شده است.

21

پاراگراف آخر به صفحة بعد منتقل شده است.

22

پاراگراف صفحة 21 به بعد از پروکارپوت اضافه شده است.

25

چهارچوب ¬ چارچوب

26

تعدادی فلش به شکل اضافه شده است.

29

ششمین ¬ سومین کداین قطعه DNA است که...

32

شکل تصحیح شده است. وارد کدرن ژن به باکتری مربوط به تولید DNA نو ترکیب نیست به قسمت کلون‌ژن اضافه شده است.

33

خط اول( از ژنوم) حذف شده است.

40

واکسن محلولی... میکروب است حذف شده است. به جای آن خط اول و دوم صفحة 41 در جای آن قرار گرفته است.

41

خط اول و دوم به صفحة 40 منتقل شده است.

49

شکل تصحیح شده است.

62

خط چهارم(یا ملکول‌های پروتئین مانند،) حذف شده است.

63

«بیشتر بدانید» اضافه شده است.

68

«بیشتر بدانید» تصاویر ماهواره‌ای از جنگل گلستان اضافه شده است.

79

متن و تصویر آرمادیلو به صورت «بیشتر بدانید» اضافه شده است.

86

سنگواره‌ها؛ ثبت تغییر احتمالی گونه‌ها - شکل تصحیح شده است.

88

در جدول تعداد آمینواسیدهای متفاوت به جای تفاوت در...

97

اصلاح پاراگراف اول ودر بقیة پاراگراف‌ها پر رطوبت و مرطوب تبدیل به پر باران شده است.

99

فعالیت مدل‌سازی انتخاب طبیعی حذف شده است.(4 صفحه)

104

شکل 1-5 حذف شده است.

107

«بیشتر بدانید» به متن اصلی تبدیل شده است (رنگ صفحه سفید شده است)

108

رنگ سبز، سفید شده است «بیشتر بدانید» ¬ متن اصلی

109

رنگ سبز، سفید شده است «بیشتر بدانید» ¬ متن اصلی

111

(در این نوع آمیزش فراوانی آلل‌ها تغییر نمی‌کند) به پاراگراف دوم اضافه شده است.

115

(غیرتصادفی بودن بقا و تولید مثل یک قاعدة عمومی است) از پاراگراف آخر حذف شده است.

121

شکل بچه‌ها در پایین صفحه جابه‌جا شده است.

126

شکل تصحیح شده است.

141

شکل در این صفحه رنگ سبز برداشته شده است.

143

فعالیت حذف شد ص 145-143 حذف گردید.

157

منحنی جدید مربوط به سال 1385 درج گردید.

164

پاراگراف دوم، نقش هر جاندار... تا آخر پاراگراف با جمله کنام یعنی همة راه‌های ارتباطی جاندار با محیط زیست جایگزین شد و این جمله در زیرنویس شکل حذف شد.

175

رفتار غریزی(ژنی) همراه با شکل 2-7 حذف

176

پاراگراف اول حذف- الگوی عمل ثابت رفتاری غریزی یا ژنی است.

177

تیتر عادی شدن در ابتدای پاراگراف دوم از متن آورده شده است.

182

«بیشتر بدانید» حذف شده است و بحث نقش‌پذیری از ص 184 به این قسمت منتقل شده است.

184

مبحث نقش‌پذیری به بعد از حل مسئله منتقل شده است.

204

شکل گلروپلاست از «بیشتر بدانید» خارج و جزء متن قرار گرفته است و در همین صفحه «بیشتر بدانید» استفاده از مواد رادیواکتیو اضافه شده است.

207

در شکل مجموعة رنگیزه‌ها به فتوسیستم II تغییر داده شد.

208

شکل روشن‌تر و نوشته‌های آن مشخص‌تر شده است.

209

پاراگراف سوم درون تیلاکوئید ¬ درون غشای تیلاکوئید

210

پاراگراف اول روبیسکو حذف شده است.

گام 2- از افزودن انرژی گروه‌های فسفات تا آخر

211

«بیشتر بدانید» استفاده از مواد رادیواکتیو اضافه شده است.

212

پاراگراف آخر- لایه‌ای از سلول‌های فشرده و کلورپلاست‌دار به نام سلول‌های غلاف آوندی...

224

پاراگراف پایین صفحه به پیروات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرندة آلی دیگر منتقل می‌شود و...

246

توضیحات شکل تصحیح شده است به این صورت ... درون دو سلول نارنجی رنگ بزرگی که در شکل می‌بینید تثبیت نیتروژن رخ می‌دهد.

256

شکل و توصیحات آن حذف شده است.

در پاراگراف دوم نیز که به شکل اشاره شده حذف صورت گرفته است.

258

در جدول- مورد 13 حذف شده، شکل‌های موجود در آن حذف شده، نام جدول مهم‌ترین شاخه‌های فرمانروی آغازیان

260

در چرخه جابه‌جایی محل کلمات میوز و هاپلوئید انجام شده است.

پاراگراف اول لقاح انجام می‌دهند ¬ ادغام

اصطلاح هم‌جوشی در اسپیروژیر همه به هم یوغی تبدیل شده است(در متن و شکل)

261

خودآزمایی سؤال 3 پروکاریوت ¬ یوکاریوت

263

شکل روزنداران اضافه شده است.

264

شکل جلبک‌های سبز تعویض شده است.

266

شکل تاژکداران چرخان تعویض شده است و شکل جانور هم‌زیست با موریانه اضافه شده است. در تیتر تاژکداران چرخان فتوسنتز کننده حذف شده است.

268

شکل پارامسی از بیشتر بدانید خارج و در ادامه مژکداران آورده شده است.

271

شکل کپک‌های مخاطی تعویض شده است.

272

شکل کپک‌های مخاطی پلاسمودیومی تعویض شده است.

274

پاراگراف آخر، 3 مرحله ¬ پنج مرحله

275

پاراگراف آخر، مرحله سوم ¬ مرحلة بعد

294

پاراگراف دوم، ریشة برخی گیاهان آوندی

/ 0 نظر / 29 بازدید