اعضای شورای اجرایی انجمن علمی دبیران زیست شناسی استان گلستان

1-                         ابراهیم جوکار    

2-                       رقیه شمالی       

3-                     شهناز مبرا

4-                     مهران داوری فر    

5-                      مطهره صامت

6-                      عبدالرشید زبرجد

7-                     جمال الدین کمال نژاد

8-                     جعفرخواجه چناشک

9-                        قدیر مومن یساقی

/ 0 نظر / 12 بازدید